Fonden & vedtægter


Vedtægt

for fonden

”Bofællesskabet Ørbækskilde”

 

§1

Navn og hjemsted

Fondens navn er Bofællesskabet Ørbækskilde og er stiftet af Lis Tømming.

Stk. 2. Fonden har hjemsted i Odsherred Kommune. Dens virksomhed drives med udgangspunkt i ejendommen Riisvej 18 i Fårevejle, der ejes af Palisax Aps. Der er mellem fonden og Palisax Aps indgået en huslejekontrakt.

 

§2

Formål, lov- og idégrundlag

Fondens formål er almenvelgørende.

Fonden har til formål at yde praktisk behandlings- og træningstilbud til unge og voksne med uensartede problemstillinger af social, udviklingsmæssig, psykisk og psykiatrisk oprindelse med det sigte at styrke udviklingen af selvforståelse, selvværd, evne til at tage vare på sig selv samt udvikling af almene og arbejdsmæssige færdigheder gennem deltagelse og arbejde i et familierelateret miljø med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udvikling.

Det er derudover fondens formål gennem samspil mellem unge og voksne at lære de unge og de voksne ansvarlighed over for sig selv og andre, konsekvens, tolerance og problemløsning, således at de bliver i stand til at fungere socialt og så selvstændigt som muligt.

Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering og drift af et socialpædagogisk behandlingsmiljø med individuelt tilrettelagte forløb, der tager udgangspunkt i beboernes psykiatriske belastninger, samt gennem deres deltagelse i bo- og arbejdstræning.
Desuden kan arbejdsprojekter, rejser og venskabskontakter anvendes som led i en personlig udvikling, hvor man både kan opleve at gøre nytte og samtidig erfare værdien af respekt for egne og andres kulturfællesskaber.

Desuden kan arbejdsprojekter, rejser og venskabskontakter anvendes som led i en personlig udvikling, hvor man både kan opleve at gøre nytte og samtidig erfare værdien af respekt for egne og andres kulturfællesskaber.

Fonden drives som et tilbud efter Lov om Social Service § 66, stk. 1, nr. 5 og §§ 107, 108 og 110 godkendt jf. § 5 i Lov om Socialtilsyn, og tilbyder foranstaltninger efter Lov om Social Service §§ 52 og 76 samt tilbud om hjælp og støtte efter Lov om Social Service §§102-104.

 

§3

Kapital

Fondens grundkapital udgør 15. juni år 2000 kr. 10.000,00, der er indbetalt kontant.

Stk. 2. kapitalen er henlagt til fremme af det i § 2 beskrevne formål om i henhold til de nævnte bestemmelser i Lov om Social Service at drive et botilbud for unge og voksne med særlige behov.

§4

Bestyrelse

Fondens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der udpeges 3 medlemmer med ekspertise inden for fondens drifts- og arbejdsområde. 2 repræsentanter udpeges af landsforeningen Livsværk. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 2. Ved udpegning skal man sikre sig, at bestyrelsen repræsenterer både faglige, økonomiske og organisatoriske kompetencer, og at bestyrelsen har kompetencer til at sparre med den daglige ledelse.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Den daglige ledelse og drift varetages af en leder.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt den pågældende på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til eller uegnet til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.

§5

Bestyrelsen udpeges for en 4 årig periode, og udpegningsperioden følger valgperioden for kommunale valg. Afgår bestyrelsesmedlemmer skal nye udpeges hurtigst mulig således, at bestyrelsen er fuldtallig. Genvalg kan finde sted.

§6

Bestyrelsens konstituering og arbejde

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på første bestyrelsesmøde efter en ny valgperiode. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen modtager ikke honorar, men kan efter aftale få dækket de faktiske udgifter, der er forbundet med bestyrelsesarbejdet.

Stk. 2. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutninger, vedtægtsændringer og opløsning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal dog afholdes mindst 4 møder om året.

Stk. 4. Der kan indkaldes til møde, hvis fondens leder, institutionens revisor eller 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder derom. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel.

§7

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen påser, at fondens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid vil være gældende på området.

Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over fondens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender budgetforslag og det reviderede regnskab.

Stk. 4. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Stk. 5. Landsforeningen Livsværks hovedkontor er sekretariat for bestyrelsen, og en repræsentant fra kontoret kan deltage i bestyrelsens møder.

§8

Ledelse

Fondens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det godkendte budget.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og afskedige medarbejdere inden for det godkendte budget. Lederen har det daglige ansvar for den pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen.

§9

Juridisk status

Fonden er omfattet af undtagelsesbestemmelsen § 1, stk. 3 i Lov om fonde og visse foreninger (jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012).

 

§10

Tegningsret

Fonden tegnes af formanden og 2 andre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan vedrørende den daglige drift meddele prokura til fondens leder.

§11


Økonomi og regnskab

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Landsforeningen Livsværks hovedkontor varetager fondens regnskabsførelse. Regnskabet revideres af foreningens statsautoriserede revisor.

Stk. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift og sendes til den gældende tilsynsmyndighed.

Stk. 4. Budgettet for det kommende regnskabsår og den heraf afledte takst skal rettidigt være udarbejdet og fremsendt til den gældende tilsynsmyndighed.

§12

Fondens midler

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et evt. driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser.

§13

Fondens forpligtelser

Fonden hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med Fondens virksomhed.

Stk. 2. Klausuler på gaver eller arv til fonden skal respekteres.

 

§14

Væsentlige beslutninger

Væsentlige beslutninger fonden vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal og tillige ved helt ekstraordinære dispositioner samtykke fra den gældende fondsmyndighed.

 

§15

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægten kræver tilslutning fra 4/5 af bestyrelsens medlemmer og væsentlige ændringer skal godkendes af den gældende fondsmyndighed.

 

§16

Ophør


Ønsker bestyrelsen at nedlægge fonden, skal beslutning herom træffes af et flertal på 4/5 af bestyrelsens medlemmer. Beslutning om nedlæggelse skal godkendes af den gældende fondsmyndighed.

Stk. 2. Såfremt der ved nedlæggelsen fremkommer et overskud, skal det anvendes til at udføre socialpædagogisk arbejde med børn, unge og familier, der har behov for støtte. Bestyrelsen stiller forslag herom til godkendelse af den gældende tilsynsmyndighed, såfremt institutionen måtte være godkendt i henhold til Lov om Socialt tilsyn § 5 på ophørstidspunktet.

Stk. 3. Den siddende bestyrelse skal efter fondens eventuelle nedlæggelse fungere videre, indtil det økonomiske opgør af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter lovgivningens regler herom.

Vedtægten er godkendt på bestyrelsesmøde d. 16. november 2016.

Bestyrelsen pr 14. september 2016

Formand Susanne Kaufmann

Næstformand Roland Durup

Jørgen Svendsen

Finn Alring